နောက်ဆုံးရသတင်း

Banner

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

PEB Steel Vietnam Is The Most Trusted Partner For Your Pre-engineered Buildings

PEB Vietnam was first established in 1994. Since then, the company has built a very strong profile and become a regional leader in the design, fabrication, and installation of the pre-engineered steel buildings. PEB Vietnam not only specializes in the construction of pre-engineered buildings but also handles mega steel...

Banner

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

PEB Steel – A Leader In Pre-Engineered Steel Buildings

PEB Steel is a European-based company that specializes in the design, manufacture, and installation of pre-engineered buildings. Since the first establishment in South East Asia in 1994, PEB Steel has constructed more than 6,000 buildings across Asia which served for a wide range of purposes, including factories, warehouses, showrooms,...

Banner

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

Pre-Engineered Steel Building And Its Advantages

The selection of pre-engineered steel buildings for a construction project brings numerous benefits to the investors. 1. The concept of pre-engineered buildings The term “pre-engineered buildings” was first marketed during the 1960s. A pre-engineered building refers to a building whose components are designed and fabricated in a factory, then...

Banner

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

Pre-engineered Steel Buildings: Components And Applications

Pre-engineered steel buildings are considered as the most flexible solution for contractors and investors / end-users. Many contractors and engineers who specialize in the use of conventional steel buildings have recently switched to pre-engineered steel buildings. 1. The components of pre-engineered steel buildings Pre-engineered steel buildings basically consist of...

card-1

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

PEB Steel Vietnam Is The Most Trusted Partner For Your Pre-engineered Buildings
PEB Vietnam was first established in 1994. Since then, the company has built a very strong profile and become a regional leader in the design, fabrication, and installation of...
card-1

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

PEB Steel – A Leader In Pre-Engineered Steel Buildings
PEB Steel is a European-based company that specializes in the design, manufacture, and installation of pre-engineered buildings. Since the first establishment in South East Asia in 1994, PEB Steel...
card-1

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

Pre-Engineered Steel Building And Its Advantages
The selection of pre-engineered steel buildings for a construction project brings numerous benefits to the investors. 1. The concept of pre-engineered buildings The term “pre-engineered buildings” was first marketed...
card-1

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

Pre-engineered Steel Buildings: Components And Applications
Pre-engineered steel buildings are considered as the most flexible solution for contractors and investors / end-users. Many contractors and engineers who specialize in the use of conventional steel buildings...
card-1

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

Five Main Applications Of Metal Buildings
Metal buildings can be used to create almost any shape or form and are applied in various industries. However, that is not the only reason for their popularity. Metal...
card-1

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ထင်မြင်ချက်များ - 07/06/2022

The Main Advantages Of Pre-engineered Building
An increasing number of leading international contractors and designers, who previously specified conventional building structures exclusively such as concrete buildings, recently switched to the pre-engineered buildings approach. They now...
ဆက်သွယ်ရန် ပိတ်သိမ်းရန်

ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်

logo-switcher

ပြည်တွင်း websites

ဗီယက်နမ်

ကမ္ဘောဒီးယား

အင်ဒိုနီးရှား

ဖီလစ်ပင်း

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website
logo

နိုင်ငံတကာ website

Pebsteel အကြောင်းပိုမို့လေ့လာနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အဖြေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစီမံကိန်းများ

နိုင်ငံတကာ website